تخفیف!

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره 10 جلدی)

تومان۴۹۷,۰۰۰

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره ده جلدی)

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)
نویسندگان: جمعی از نویسندگان مقاله در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
ویراستار: مرتضی طباطبایی
طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی
صفحه آرایی: یوسف بهرخ
نوبت و سال انتشار: نخست، بهار 1398
شمارگان: 500 دوره
شابک دوره: 9- 68 – 7867 – 964 – 978

موجود

توضیحات

مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی (دوره 10 جلدی)

جلد اول: تعلیم و تربیت اسلامی

جلد دوم: فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی

جلد سوم: مدیریت اسلامی

جلد چهارم: علوم سیاسی اسلامی

جلد پنجم: اقتصاد اسلامی

جلد ششم: تمدن نوین اسلامی

جلد هفتم: روان شناسی اسلامی

جلد هشتم: هنر و معماری اسلامی

جلد نهم: فقه و حقوق اسلامی

جلد دهم: ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی

توضیحات تکمیلی

وزن 4590 گرم