فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا (شماره ۱۹)

تومان۸,۰۰۰

نوزدهمین شماره از فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی و سردبیری دکتر مسعود معینی پور  ۳۰۰صفحه منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از این قرار است:

ظرفیتهای نظریه اعتباریات در بومیسازی علـوم انسـانی

حقیقت و نحوه اعتبار |۱۲|

 نظریه «اعتباریات» یا «این همان انگاری»، بهترین مدل مطالعات انسانی| ۱۷|

گفت وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ابوالفضل کیاشمشکی

 نظریه اعتباریات و زمینههای معرفتی جدید |۲۹|

گفت وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا

 اعتباریات؛ از ابنسینا تا علامه طباطبایی |۴۵|

دکتر یحیی بوذری نژاد

 نظـریـه ادراکـات اعتبـاری از منظر استاد مطهری|۵۴| اکبر دوایی

 ابعـاد منطقی و معـرفتشناختـی اعتبـاریات|۶۸|

حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی موسوی

 اعتباریات عینی و مسئله نسبیت|۷۷|

حجت الاسلام والمسلمین دکتر قاسم ابراهیمی پور

 رابطه تولیدی منطقی در ادراکات حقیقی و اعتباری|۸۳|

حجت الاسلام والمسلمین لقمان رضا نژاد

 نگاهـی متفـاوت به خاستـگاه و ثمـرات بحث اعتباریات علامه طباطبایی|۹۰|

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سوزنچی

 حقیقت و مُعتبِر|۹۵| میثم واثقی

 آیا طرح اعتباریات علامه طباطبایی بیسابقه است؟|۹۹|

محمدحسین بادامچی

 تبیین برخی دلالتهای نظریه اعتباریات برای حوزه خطمشیگذاری|۱۰۲|

دکتر مرتضی جوانعلی آذر

 ظرفیتشناسی نظریه اعتباریات در حوزه فلسفه امنیت |۱۱۳|

حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی

نسبت فلسفـه با علوم انسانی در آمریکا

 علـوم انسـانـی در آمریکـا و علوم انسـانی در آلمان |۱۲۲|

یاسر خوشنویس

 علم در سه وضعیت: ایــران، اروپـــا، آمریکا |۱۲۵|

محمدعلی رضوانی

 فلسفه و عملگرایی در آمریکا |۱۲۹|

علیرضا سمیعی

 نسبت میان فلسفه و علوم سیاسی در آمریکا |۱۳۳|

احمد بیگلری

مناسبات فلسفه اسلامی و علوم انسـانی

 عدم واقعنگری و مسئله ناداری در فرایند تحول علوم انسانی |۱۳۹|

گفت وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین استاد احمد واعظی

 رهیافتی برای نظریهپردازی بنیادی در علوم انسانی بر اساس فلسفه اسلامی|۱۵۰|

دکتر عطاءالله رفیعی آتانی

 جایگاه فلسفه و کلام در تولید علوم انسانی اسلامی |۱۶۱|

گفت وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رضا برنجکار

 کدام نوع فلسفه برای کدام نوع علوم انسانی؟ |۱۷۳|

دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ

 تأثیر حکمت متعالیه درعلـوم انسـانی اسـلامی |۱۷۷|

رضا لک زایی

 تأملی در تعریف فلسفههای مضاف به علوم |۱۸۳| دکتر مسعود فیاضی

 سیر تاریخی شکلگیری فلسفههای مضاف در غرب|۱۸۷|

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا

 چیستی فلسفه مضاف |۱۹۱|

آیت الله علی اکبر رشاد

 تأملی در معنای اسلامیت فلسفههای مضاف |۱۹۴|

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه

 چیستی، امکان و ضرورت فلسفههای مضاف |۱۹۸|

مناظره دکتر عبدالحسین خسروپناه و دکتر محمدعلی عبداللهی

 

تأملات

 واکاوی اندیشه های اسماعیل راجی فاروقی در خصوص علم دینی |۲۱۲|

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محسن میری

 اسلامیسازی معرفت با رویکــــرد تمدنی |۲۱۵|

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدعلی میرزایی

 جایگاه علم دینی از منظر دانشمندان غربی |۲۱۹|

دکتر مهدی گلشنی

 کاربرد صدق و توجیه قرآن در معـرفتشنـاسی علـم دینـی |۲۳۰|

دکتر مجید کافی

 احیای حکمت عملی؛  مسیری برای تحول در علوم انسانی |۲۴۴|

دکتر سجــاد  صفارهرندی

 علـم شنــاختـی |۲۴۸|

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا

 

تازه هــای نشـــر

 افق تمدنی؛ آینده انقلاب اسلامی |۲۵۴| تازه های نشر

 آینده پژوهی انقلاب  اسلامی؛ بیمها و امیدها |۲۵۵| تازه های نشر

 جریانشناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام |۲۵۶| تازه های نشر

 جلوهای از اقتصـاد ما |۲۵۷| تازه های نشر

 حکیمانهترین حکومت |۲۵۸| تازه های نشر

 خرد سیاسی در زمان توسعه یافتگی |۲۵۹| تازه های نشر

 درآمـــدی بر اسلامی شدن دانش |۲۶۰| تازه های نشر

 علوم انسانی در تــرازوی نقــد |۲۶۱| تازه های نشر

 نظریهپردازی ایرانی اسلامی روابط بینالملل |۲۶۲| تازه های نشر

 استعمارزدایی از روش |۲۶۳| تازه های نشر

رصــــد

 گزارشی از سمینار علمی «جایگاه علوم انسانی در افغانستان» |۲۶۶|

 جایگاه علوم انسانی در افغانستان |۲۶۹| حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد آصف محسنی

 چرایی و چگونگی سکولاریزه شدن  علوم انسانی در افغانستان |۲۷۲|دکتر امان الله فصیحی

 سیر تنزل جریانهای فکری عقلانی در افغانستان |۲۷۴|

دکتـر محمد امین احمــدی

 نقد رویکرد سکولار در علوم انسانی |۲۷۷|

دکترسید محمد عالمی

 جریان تحولخواهی در غرب |۲۷۸|

دکتر امیر سیاه پوش

 مبانی علوم انسانی |۲۸۰|

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی

 گذار از دانش عمومی به دانش تخصصی |۲۸۲|

دکتر عوضعلی سعادت

 گزارشی از دورههای آموزشی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی |۲۸۶|

 گزارشی از دومین نشست «روشهای تحقیق در علوم انسانی اسلامی» |۲۹۳|

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 287 گرم