در آستانه تمدن؛ ظرفیت های اسلام برای احیای تمدن اسلامی در دوران معاصر

تومان۱۳۵,۰۰۰

همی نقدر که کسی لجباز نباشد می پذیرد تمدن اسلامی یکی از طلایی ترین تجرب ههای بشری است. اما قبول ب یچو نوچرای یک تمدن نوین اسامی در دوران مدرن آسان نیست. آیا امروز هم امکان دارد که بر پایۀ همان آموزه ها و آن تجربۀ طلایی، تمدنی نوین بسازیم که در آن نه از تعالی مضامین اسلام کاسته شود، نه از درک و پاسخ به پیچیدگ یهای این زمانه ناتوان بمانَد؟
اين اثر در پی پاسخ به اين امكان و چگونگی است.

این کتاب دارای هفت فصل است:

فصل اول: پیش نیازهای تمدن سازی

فصل دوم: ویژگی های دوران معاصر

فصل سوم: ظرفیت های بنیادین اسلام برای تمدن سازی اسلامی

فصل چهارم: ظرفیت های فکری ـ معرفتی اسلام برای تمدن سازی

فصل پنجم: ظرفیت های فرهنگی ـ تربیتی اسلام برای تمدن سازی

فصل ششم: ظرفیت های سیاسی ـ اجتماعی اسلام برای تمدن سازی

فصل هفتم: چگونگی به کارگیری ظرفیت عا در تمدن سازی اسلامی

جمع بندی و نتیجه گیری

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 200 گرم
ابعاد 21 × 17 × 1.5 سانتیمتر